Politika prihvatljivog korišćenja

Iskustva Online d.o.o. Beograd („Iskustva Online“) upravlja sajtom Iskustva Online koji se nalazi na internet domenu www.iskustva.online. Vi, kao korisnik sajta Iskustva Online možete slobodno u skladu sa ovom Politikom prihvatljivog korišćenja („Politika“), da pretražujete sajt, čitate tekstove i komentare, ili da ostavljate svoja iskustva i mišljenja u komentarima na tekstove.

Ukoliko želite da komentarišete i podelite svoja iskustva i mišljenja na sajtu Iskustva Online, dužni ste da pročitate ovu Politiku prihvatljivog korišćenja („Politika“) i da je se sve vreme pridržavate dok koristite sajt. Deljenjem iskustava i komentara, pomoći ćete nama i drugim posetiocima da saznamo više o artiklima o kojima diskutujemo, a drugim posetiocima ćete olakšati da donesu kvalitetniju odluku o kupovini. Važno nam je da Vaši komentari budu pristojni i u skladu sa Politikom kako bi svima upotreba sajta bila ugodna, prijatna i korisna.

Poslovni korisnici takođe moraju da se pridržavaju Politike i da svojim ponašanjem ne obezvređuju i ne narušavaju glavnu svrhu sajta Iskustva Online – istraživanje, razmena, i iskazivanje iskrenih mišljenja o proizvodima i uslugama.

Korišćenjem sajta Iskustva Online potvrđujete da ste pročitali Politiku, da je prihvatate, i da Vas u potpunosti obavezuju njene odrede.

Ko su naši korisnici

Različite vrste korisnika pristupaju sajtu Iskustva Online. Svi su dužni da se pridržavaju opštih pravila koji važe na sajtu Iskustva Online, bez obzira na to da li su u nekom od važećih pravila sa sajta Iskustva Online posebno prepoznati i definisani ili ne.

Sajt Iskustva Online posećuju i koriste sledeći posetioci:

 • Korisnici – generalno pojam koji obuhvata sve posetioce bez obzira na način na koji koriste sajt Iskustva Online;
 • Gosti – Korisnici koji dolaze na sajt Iskustva Online da bi čitali sadržaj sajta Iskustva Online (članci, blogovi, reklama, komentari), ali mogu i da ostavljaju svoje komentare ispod glavnih članaka iznoseći svoje iskreno i lično iskustvo/mišljenje;
 • Korisnici-komentatori – Korisnici koji ostavljaju komentare (samo jednom ili više puta, u skladu sa ličnim nahođenjem) u kojim iznose svoja mišljenja i zapažanja u vezi sa proizvodom/uslugom koja je predmet glavnog članka, ili koristi komentare kako bi se upustio u razmenu mišljenja, utisaka, i/ili iskustava sa drugim Korisnicima-komentatorima ili Poslovnim korisnicima.
 • Članovi – Korisnici koji imaju registrovani profil na sajtu Iskustva Online;
 • Poslovni korisnici – poslovni subjekti na tržištu koji koriste dodatne usluge koje Iskustva Online pruža Poslovnim korisnicima u skladu sa aktuelnom poslovnom politikom Iskustva Online. Prava i obaveze Poslovnih korisnika se definišu posebnim ugovorima o uslugama informacionog društva koje Poslovni korisnici zaključuju sa Iskustva Online.

Opšta pravila Politike Komentari objavljeni na sajtu ne odražavaju stav Iskustva Online niti sajta Iskustva Online. Iskustva Online ne odgovora za komentare niti za njihov sadržaj ni na koji način. Korisnici ne smeju da koriste sajt za bilo koju vrstu nedopuštenog delovanja ili vršenje radnji koje su suprotne zakonima Republike Srbije. Iskustva Online ne snosi odgovornost za štetu nastalu drugom Korisniku ili trećoj osobi zbog povrede ove Politike, ostalih pravnih akata sajta Iskustva Online, drugih propisa Republike Srbije, kao i zbog bilo kakvog štetnog sadržaja postavljenog na sajtu Iskustva Online.

Posebna pravila Politike

Sajt Iskustva Online naročito ne sme da bude korišćen na način kojim se:

 • • Vrši ili podstiče na vršenje Krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka iz glave 27 Krivičnog zakonika Republike Srbije;
 • • Vrši, promoviše, ili podstiče na trgovinu drogom, nezakonito klađenje i organizovanje igara na sreću, neovlašćenu distribuciju lekova i druge aktivnosti koje su protivne imperativnim propisima;
 • • Promovišu duvanski proizvodi, alkoholna pića, konzumacija duvanskih proizvoda, i konzumacija alkoholnih pića suprotno važećim zakonskim propisima;
 • • Vrši plasiranje sadržaja/podataka koji su protivni moralu, posebnoj zaštiti dece i maloletnika, koji vređaju ljudsko dostojanstvo, i/ili imaju izrazito uznemirujući ili nasilni sadržaj, ili koji podstiču na nasilje;
 • • Plasira sadržaj/podatak ili ostavlja komentar koji predstavljaju rasno, etnički, rodno, nacionalno ili po drugom osnovu uvredljiv materijal, materijal koji podstiče i širi mržnju, posebno međuetničku mržnju i netrpeljivost, ili koji na neki drugi način vređa javni moral i red i u suprotnosti je sa javnim poretkom;
 • • Plasira sadržaj koji ima karakter pretnje i ugrožavanja fizičkog integriteta, upućivanje uznemirujućih ili zlostavljajućih izjava ili poruka ili traženje izvršenja dela ili usluga koje su zabranjene zakonom;
 • • Plasira sadržaj/komentar koji ima opsceni, erotski, vulgarni, ili pornografski karakter;
 • • Izvršava i/ili podstiče bilo kakva aktivnost koja je u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima i trgovačkim praksama i propisima, propisima u oblasti zaštite potrošača i propisima o zaštiti konkurencije;
 • • Iznose neistine i/ili namerno negativni komentari sa jedinim ciljem da se nanese šteta prodavcu, proizvođaču, distributeru i/ili nekom trećem zainteresovanom licu;
 • • Lažno predstavlja, i/ili neovlašćeno objavljuje sadržaj ili podaci trećih lica, kako ih uređuju propisi o zaštiti podataka o ličnosti;
 • • Prenosi ili omogućuje slanje bilo kakvog neželjenog ili neovlašćenog reklamnog ili promotivnog materijala ili omogućavanje sličnog neželjenog slanja poruka (spam);
 • • Prenose bilo kakvi podaci, šalje ili otprema bilo kakav materijal koji sadrži bilo kakve viruse, parazitske programe (crve), trojance ili kompjuterski kôd čija je svrha da onemogući usluge, uništi podatke, uništi ili ošteti opremu ili poremeti funkcionisanje usluga;
 • • Nesrazmerno opterećuje server, sistem, i/ili drugi tehnički instrumenti sajta Iskustva Online, i to postavljanjem sadržaja čiji je cilj upravo postizanje ovih nedozvoljenih radnji i slično;
 • • Vrši bilo kakva aktivnost koja može dovesti do pokretanja postupka regulatora/suda ili bilo kod drugog državnog organa protiv Iskustva Online, izlaganja Iskustva Online bilo kakvoj vrsti odgovornosti iz bilo kog razloga ili koje mogu negativno uticati na njegovu sliku u javnosti, reputaciju ili poslovni ugled;
 • • Vrši bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korišćenja sajta Iskustva Online drugim korisnicima.Povreda Politike i zakonskih propisa, ograničenje odgovornosti

Iskustva Online nije dužan da pregleda podatke koje skladišti, prenosi ili čini dostupnim na zahtev Korisnika, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje Korisnika.

Ukoliko dođe do saznanja da je sadržina podatka nedopuštena odnosno suprotna Politici, Iskustva Online je ovlašćen da odmah ukloni sporni sadržaj sa sajta Iskustva Online.

U skladu sa propisima Republike Srbije, Iskustva Online će da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da Korisnik preduzima nedopuštene aktivnosti kao i da je Korisnik objavio nedopušteni podatak.

Iskustva Online će na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predočiti sve podatke nadležnim organima na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

Iskustva Online će sporni sadržaj, dostupne podatke o Korisniku i IP adresi korisnika, čuvati 30 dana od trenutka uklanjanja, i nakon isteka tog roka zadržava pravo da podatke trajno obriše sa svojih servera.

Verifikacija komentara

Iskustva Online ne vrši redovnu ili obaveznu proveru sadržaja i tačnosti ostavljenih komentara ili drugog sadržaja koje na sajt Iskustva Online na bilo koji način ostavljaju Korisnici.

Svi Korisnici-komentatori, kada ostavljaju svoje komentare, imaju obavezu da iznose svoja iskrena mišljenja, zasnovana na njihovom ličnom i bliskom iskustvu. Iznošenje paušalnih mišljenja, mišljenja zasnovana na predrasudama ili neprofesionalnim nagađanjima, nisu poželjna jer ne doprinose zdravoj razmeni iskustava i mišljenja, te samim tim nisu dozvoljena.

Ipak, Korisnik-komentator može biti pozvan da pruži odgovarajuće dokaze ili obrazloženja za svoj komentar na sajtu Iskustva Online. Izbor komentara (ostavljenih iskustava) koje je poželjno verifikovati će vršiti Poslovni korisnici sa odgovarajućim ovlašćenima na sajtu Iskustva Online. Konačnu verifikaciju vrši Iskustva Online.

Iskustva Online zadržava pravo da tumači i ceni dokaze ili obrazloženja za verifikaciju po slobodnoj oceni, te da na osnovu slobodne procene odluči da li je Korisnik-komentator dostavio dovoljno uverljive dokaze ili obrazloženja za navode iz komentara. Pod dovoljno uverljivim dokazima smatramo (ne isključujući i druge dokaze) račun kojim je kupljena usluga/proizvod, fotografija proizvoda, video zapis predmeta/proizvoda, kao i svaki drugi dokaz koji upućuje na to da je Korisnik-komentator zaista imao dodira sa odgovarajućim proizvodom/uslugom. U postupku verifikacije, Iskustva Online će na prvom mestu da se brine o očuvanju svrhe i reputacije sajta Iskustva Online kao mesta za iskrenu razmenu mišljenja te da sajt Iskustva Online ostane sigurno i pouzdano mesto za sve njegove Korisnike.

Ukoliko se u postupku verifikacije utvrdi da su dostavljeni dokazi ili obrazloženja u suprotnosti sa ostavljenim komentarom, Iskustva Online zadržava pravo da takav komentar obriše sa sajta Iskustva Online. Iskustva Online nije dužan da dostavlja bilo kakvo obrazloženje za svoju konačnu odluku iz postupka verifikacije bilo Korisniku-komentatoru bilo Poslovnom korisniku. Iskustva Online ne može da bude pozvan na odgovornost za svoju odluku u postupku verifikacije, posebno u slučaju negativnih komentara na proizvod ili uslugu Poslovnog korisnika koji je zahtevao verifikaciju.

Izmene politike prihvatljivog korišćenja

Iskustva Online može izmeniti ovu Politiku u bilo kom trenutku. Korisnici su dužni da postupaju u skladu sa važećom Politikom.