Medijator iskustva

Iskustva su prikupljena od korisnika iz država: Srbija

Opšta ocena korisnika: Mišljenja su podeljena

Medijacija je alternativni pravni pristup koji se sve više koristi širom sveta kao sredstvo za mirno rešavanje sporova, omogućavajući stranama u sukobu da aktivno učestvuju u procesu rešavanja nesuglasica. Prema definiciji, medijacija, ili posredovanje u sukobima, u našoj zemlji je zakonom regulisana mogućnost rešavanja sporova izmedju strana u konfliktu, pre nego što dođe do sudskog procesa. Medijacija se odvija uz aktivno učesce posrednika, tačije medijatora. Medijacija je dobrovoljan i neformalan posupak u kome obe strane zadržavaju potpunu kontrolu i niko osim njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja spora. Ako dođe do sporazuma, zaključuju ga u zajedničkom interesu, a na ovaj način spor mogu okončati brzo i bez većih troškova koje obično iziskuju sudski procesi.  U ključne karakteristike medijacije spada to što je medijacija dobrovoljan proces. Strane u sukobu dobrovoljno pristaju da učestvuju u medijaciji. Ako se tokom medijacije ne postigne sporazum, strane i dalje zadržavaju pravo da se obrate drugim pravnim sredstvima. Medijacija se primenjuje u različitim kontekstima, uključujući porodične sporove, poslovne nesuglasice, komšijske konflikte, radne sporove i druge vrste sukoba. Informacije koje se razmenjuju tokom medijacije obično su poverljive.

Ko je medijator?

Medijator je posrednik između dve strane u konfliktu koji mora biti nezavisan, neutralan i nepristrasan. Svojim posredovanjem, on pomaže obema stranama da sagledaju uzroke sukoba i da procene svoje interese pre nego što dođe do sudskog spora. Njegova uloga je olakšavanje komunikacije između strana i pomoć u pronalaženju održivog rešenja. Medijator mora da poseduje posebne veštine posredovanja, uključujući sposobnost aktivnog slušanja, postavljanja pitanja, usmeravanja komunikacije između strana i olakšavanja pregovora. Ove veštine su ključne za stvaranje otvorenog i konstruktivnog okvira za razgovor. Razumevanje i empatija prema potrebama, interesima i osećanjima učesnika, ključni su za uspešno posredovanje. Medijator treba da bude sposoban da se postavi u položaj svake strane kako bi bolje razumeo obe perspektive. Jasna i efikasna komunikacija je ključna za medijaciju. Medijator mora da bude sposoban da komunicira sa stranama na način koji podstiče saradnju i razumevanje. Takođe, poželjne su analitičke veštine u vođenju procesa ka konstruktivnom rešenju. 

Na mnogim domaćim forumima gde se raspravlja o poslu medijatora, preovladava mišljenje da u Srbiji medijacija još uvek nije zaživela i da se stranke još uvek vrlo retko odlučuju da pre suda angažuju medijatora. Neki forumaši smatraju da ovaj posao može biti zanimljiv, pogotovo što u različitim opisima na internetu posao deluje jednostavno, a ostvaruje finansijske benefite, te se raspituju na koji način mogu da se kvalifikuju za medijatora. U Srbiji, medijatori su lica koja ispunjavaju određene uslove i obučena su za obavljanje medijacije. Prema Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova ("Službeni glasnik RS", br. 55/2014 i 93/2014 - dr. zakon), medijator može biti fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove: 

 • Medijator mora imati i visoku stručnu spremu (180 ESPB), bez obzira na obrazovni profil. Uslov je i da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja.
 • Lice mora proći određenu stručnu obuku u oblasti medijacije. Ova obuka obuhvata teorijski i praktični deo kako bi osigurala da medijatori steknu potrebne veštine za obavljanje posla.
 • Medijatori u Srbiji mogu dobiti licencu od Ministarstva pravde. Licenca se izdaje nakon uspešno završene obuke i ispunjenih uslova.
 • Lica koja žele biti medijatori obavezna su da se prijave Ministarstvu pravde, koje vrši registraciju i izdaje licencu.
 • Medijatori su dužni da poštuju etičke principe medijacije, uključujući princip neutralnosti, poverljivosti i dobrovoljnosti.

Na sajtu Reddit, korisnici napominju da su kod nas vansudska poravnanja u praksi veoma retka, a kad je to i moguće, stranke to rešavaju same, ili uz pomoc advokata. Mnogo ljudi ne zna šta je medijacija, niti kakva je korist od nje, tvrde forumaši. Ukoliko medijator nudi svoje usluge, mnogi će smarati da se radi o nekoj vrsti prevare. Neki učesnici u diskusiji savetuju da je za medijatore koji tek počinju dobro da volontiraju u nekoj od advokatskih kancelarija, ne bi li se susreli sa različitim situacijama koje stranke u sukobu mogu da imaju, i steknu uvid u mogućnosti i veštine koje bi mogli da primene pri medijaciji.  Iako je poželjno da, osim pravnika, medijatori budu i drugih obrazovnih profila ( ekonomisti, inžinjei, umetnici, profesori),  na forumima se ističe da praktično nema šanse da bez dugogodišnjeg pravnog iskustva lice bude medijator u privredi. Objašnjavaju da medijator u privredi mora dobro da barata privrednim pravom kako bi usmerio strane da dođu do dogovora za vansudsko poravnanje, što podrazumeva dobro razumevanje interesa  obe strane i finnsijske iznose koji se obično mogu dobiti ukoliko proces dođe pred sudsku arbitražu. Smatraju da dbar medijator u privredi može biti samo iskusan advokat, a da nijedna ozbiljna firma ne bi angažovala medijatora iz druge branše. Ističu da retko koje lice, nakon završene obuke za medijatora, uopšte ima mogućnost da se bavi medijacijom. 

Obuka za medijatore

Osnovna obuka za medijatore traje ukupno 25 školskih časova, a čas traje 45 minuta. Obuka traje pet dana, a obuka je organizovana tako da se održava najviše pet školskih časova dnevno. Polaznici smatraju da je obuka koncizna i vrlo sadržajna. Napominju da se na časovima uči način razgovora sa strankama, objašnjava koja je uloga medijatora, prolaze se primeri medijacije, rade se primeri u ulozi stranaka ili/i medijatora, osnovi prava i psihologije i još dosta toga. Polaznici se upoznavaju sa sa celokupnim postupkom medijacije, kao i sa etičkim problemima sa kojima se medijator tokom rada može susresti. Zatim, kako prepoznati slučajeve podobne za medijaciju i pripremiti  se za posredovanje. Polaznici se uče veštinama i tehnikama vođenja postupka posredovanja na teoretskom nivou, kao što je priprema uvodnog izlaganja, princip aktivnog slušanja, postavljanja pitanja i prikupljanja korisnih infmoracija. U završnici obuke, polaznici pohađaju praktične vežbe kako bi savladali veštine identifikovanja problema, tački konflikta, razloga za prekid komunikacije i predstavljanje opcija za sporazum, kao i organizovanje simulacija medijacije. 

Potreba za uslugama medijatora u Srbiji

Iako se medijacija promoviše od strane Ministarstva pravde Republike Srbije kao mogućnost da stranke brže ijeftinije reše sporove, ali i da se sudovi rasterete velikih količina predmeta, koji, usled brojnosti, digo čekaju na arbitražu, medijatori na forumima ističu da za njih još uvek nema mnogo posla. Naime, pored toga što još uvek nije razvijena svest potencijalnih stranak da je sukob mnogo bolje rešiti van suda, nije razvijena ni ozbiljna strategija koju bi pokrenule državne i društvene institucije, da bi medijacija zaživela. Premda ima zainteresovanih lica koja su stekla ili stiču sertifikat iz oblasti medijacije, retko ko ima priliku da se ovim poslom bavi u praksi i ostvari novčani prihod upotrebom stečenih veština.

MEDIJATOR - PREDNOSTI:

 • sticanje sertifikata kro sadržajnu obuku
 • posredovanje između sukobljenih strana da vansudski reše spor
 • mogući novčani benefiti

MEDIJATOR - NEDOSTACI:

 • nedovoljna informisanost stanovništva
 • pro mnogim procesima neophodno je znanje iz oblasti prava
 • retko ko od medijatora ima posla

Pročitaj više

Iskustva (0)


Trenutno nema iskustava na ovu temu


Napiši iskustvo na temu "Medijator"


Blog

Najčitanije sa našeg bloga

Kako napisati dobar CV

Kako napisati dobar CV

Fokusiraćemo se na 10 ključnih saveta koji su primenjivi u svim situacijama, a koji se odnose na sam format fajla, strukturu, sadržaj i način prezentacije. Nećemo, kao drugi vodiči, navesti savete kako da preporučite sami sebe, pre svega jer smatramo da je tim porukama mesto u propratnom pismu, a zatim i jer to poslodavci često ne vole, posebno domaći poslodavci. 10 saveta za pisanje CV-aCV mora da bude pregledan i čitljiv. Google Documents templejti su vrlo pregledni, ali morate količinu te...

Pročitaj više